Том 23 №2

Contents

Turn

Technological processes and routes

Authors: Petrenko N.Yu., Puchnina S.V., Gavrilov S.A.
124 - 132
Authors: Gavrilin V.A., Karakeyan V.I., Ryabyshenkov A.S.
133 - 140
Authors: Sergo S. Rekhviashvili, Mukhtar O. Mamchuev, Viktor V. Narozhnov, Muaed M. Oshkhunov, Alexey K. Tlibekov
141 - 148
Authors: Hang, Alexey O. Yakubov, Petr I. Lazarenko, Anna A. Volkova, Шерченков, Sergey A. Kozyukhin
149 - 160

integrated electronics elements

Authors: Georgy S. Elizarov, V.V. Korneev, Ilya E. Tarasov, Petr N. Sovietov
161 - 172
Authors: Zaurbek V. Bulatov, A.N. Putilin, D.A. Suponnikov, Aleksandr V. Kochetov, E.A. Tatarinova, A.R. Dabagov
173 - 185
Authors: M.A. Korolev, Alexey S. Klyuchnikov, Darya I. Efimova
186 - 193

Information-communication technologies

Authors: Колдаев В.Д., Naing
194 - 202