Vol 24 №6

Contents

Turn

Technological processes and routes

Authors: Tikhonov R.D., Polomoshnov S.A., Amelichev V.V., Kostyuk D.V., Cheremisinov A.A.
547 - 556
Authors: Gromov D.G., Dubkov S.V., Eritsyan G.S., Savitskiy A.I., Bykov V.A., Bobrov Yu.A.
557 - 564
Authors: Pogalov A.I., Titov A.Yu., Timoshenkov S.P.
565 - 572
Authors: Karakeyan V.I., Ryabyshenkov A.S., Gundartsev M.A.
573 - 580

Integrated electronics elements

Authors: Ryazantsev D.V., Kuznetsov E.V.
581 - 588
Authors: Vladislav S. Kozhevnikov, Matyushkin I.V., Chernyaev N.V., Zhukova T.D.
589 - 600

circuit engineering and designing

Authors: Kulakova A.A., Lukyanenko Y.B.
601 - 609
Authors: Kuzminov I.V., Losev V.V., Novozhilov I.S., Chaplygin Y.A.
610 - 618

micro- and nanosystem technology

Authors: Aung Thura, Simonov B.M., Timoshenkov A.S.
619 - 626