Vol 24 №6

Contents

Turn

Technological processes and routes

Authors: R. D. Tikhonov, S. A. Polomoshnov, V. V. Amelichev, D. V. Kostyuk, A. A. Cheremisinov
547 - 556
Authors: D. G. Gromov, S. V. Dubkov, G. S. Eritsyan, A. I. Savitskiy, V. A. Bykov, Yu. A. Bobrov
557 - 564
Authors: A. I. Pogalov, A. Yu. Titov, S. P. Timoshenkov
565 - 572
Authors: V. I. Karakeyan, A. S. Ryabyshenkov, M. A. Gundartsev
573 - 580

Integrated electronics elements

Authors: D. V. Ryazantsev, E. V. Kuznetsov
581 - 588
Authors: V. S. Kozhevnikov, I. V. Matyushkin, N. V. Chernyaev, T. D. Zhukova
589 - 600

circuit engineering and designing

Authors: A. A. Kulakova, Y. B. Lukyanenko
601 - 609
Authors: I. V. Kuzminov, V. V. Losev, I. S. Novozhilov, Yu. A. Chaplygin
610 - 618

micro- and nanosystem technology

Authors: Aung Thura, B. M. Simonov, A. S. Timoshenkov
619 - 626