Vol 21 №3

Contents

Turn

Electronic engineering materials

Authors: K. B. Umbetova, R. M. Iskakov
201 - 207

Micro- and nanoelectronic technology

Authors: E. M. Sokolov, S. D. Fedotov, V. N. Statsenko, S. P. Timoshenkov, A. V. Emelyanov
208 - 2017
Authors: A. S. Ryabyshenkov
218 - 223

Microelectronic devices and systems

Authors: A. V. Rusanov, A. A. Osykin, Yu. S. Balashov
224 - 229

Nanotechnology

Authors: R. A. Morozov, A. V. Nikitina, A. V. Romashkin, V. K. Nevolin, I. A. Suetina
230 - 234

Information technologies

Authors: A. V. Tikhomirov, E. V. Omelyanchuk, A. Yu. Semenova, V. Yu. Mikhaylov
235 - 239
Authors: S. G. Zarochentsev, V. I. Kovalev, А. А. Pastukhov, A. A. Prokofiev
247 - 253

integrated radioelectronic devices

Authors: K. S. Lyalin, A. I. Maksimovskaya, V. I. Oreshkin, J. V. Merkulova, V. V. Chistyukhin
254 - 260

Measurement methods and technology

Authors: A. G. Belov, I. A. Denisov, V. E. Kanevsky, N. V. Pashkova, A. P. Lysenko
270 - 278
Authors: N. A. Bazaev, A. V. Prshyalgovskaya, P. A. Rudenko
279 - 285

Brief reports

Authors: A. V. Aleksandrova, I. A. Kharitonov
286 - 288
Authors: V. A. Sergeev, A. M. Khodakov, A. A. Molgachev
289 - 292