Vol 21 №3

Contents

Turn

Electronic engineering materials

Authors: Umbetova, Iskakov, Korobova, Kravtsova
201 - 207

Micro- and nanoelectronic technology

Authors: Sokolov E.M., Fedotov S.D., Statsenko V.N., Timoshenkov S.P., A.V. Emelyanov
208 - 2017

Microelectronic devices and systems

Authors: A.V. Rusanov, A.A. Osykin, Y.S. Balashov
224 - 229

Nanotechnology

Authors: R.A. Morozov, A.V. Nikitina, Romashkin A.V., V.K. Nevolin, I.A. Suetina
230 - 234

Information technologies

Authors: A.V. Tikhomirov, E.V. Omelyanchuk, A.Y. Semenova, V.Y. Mikhaylov
235 - 239
Authors: S.G. Zarochentsev, V.I. Kovalev, Pastukhov А.А., Prokofiev A.A.
247 - 253

integrated radioelectronic devices

Authors: Lyalin K.S., A.I. Maksimovskaya, Oreshkin V.I., J.V. Merkulova, Chistyukhin V.V.
254 - 260

Measurement methods and technology

Authors: A.G. Belov, I.A. Denisov, V.E. Kanevsky, N.V. Pashkova, A.P. Lysenko
270 - 278
Authors: Bazaev N.A., A.V. Prshyalgovskaya, P.A. Rudenko
279 - 285

Brief reports

Authors: A.V. Aleksandrova, I.A. Kharitonov
286 - 288