Vol. 22 №1

Contents

Turn

Integrated electronics elements

Authors: S. P. Timoshenkov, A. N. Boiko, Гаев Д. С., R. M. Kalmykov
15 - 19
Authors: A. I. Pogalov, G. A. Blinov, E. Y. Chugunov
50 - 56

circuit engineering and designing

Authors: L. A. Antyufrieva, R. S. Mikheev, A. A. Zhuravlev, V. I. Enns
57 - 63
Authors: V. G. Ivanov, V. V. Losev
64 - 70

Information-communication technologies

Authors: S. V. Sokolov, V. V. Kamensky, S. M. Kovalev, E. N. Tishenko
71 - 78

integrated radioelectronic devices

Authors: D. A. Usanov, M. K. Merdanov, A. V. Skripal, R. V. Zotov, Коротин Б. Н., D. V. Ponomarev
79 - 86

Brief reports

Authors: V. A. Sergeev, O. A. Radaev, I. V. Frolov, A. A. Chertoriysky
92 - 94
Authors: N. M. Disvetova
95 - 98