Том 26 №3-4

Contents

Turn
Authors: Yuliya S. Zaytseva, Borgardt N.I., Alexander S. Prikhodko, Zallo, Calarco
214 - 225

Technological processes and routes

Authors: Suren S. Abazyan, Melikyan V.Sh.
226 - 233
Authors: Novak A.V., Novak V.R., Alexander V. Rumyantsev
234 - 245
Authors: Tikhonov R.D., Polomoshnov S.A., Amelichev V.V., Cheremisinov A.A., Kovalev A.M.
246 - 254
Authors: E.Y. Chugunov, Pogalov A.I., Timoshenkov S.P.
255 - 264
Authors: Karakeyan V.I., Nikolay R. Kharlamov, Ryabyshenkov A.S.
265 - 272

circuit engineering and designing

Authors: Melikyan V.Sh., Vazgen S. Gevorgyan
273 - 281
Authors: Volobuev S.V., Ryabtsev V.G.
282 - 290

Information-communication technologies

Authors: Stepanov N.V.
291 - 301
Authors: Gagarina L.G., Doronina, Roman A. Fomin, Dmitry A. Chukhlyaev
302 - 313
Authors: Anna A. Gosteva, Aleksandra K. Matuzko, Oleg E. Yakubailik
314 - 323

Brief reports

Authors: Alexandr V. Zlobin, Vladimir I. Klyukin, Yury K. Nickolaenkov
324 - 327
Authors: Gundartsev M.A., Karakeyan V.I., Ryabyshenkov A.S., Valeria P. Sharaeva
328 - 332