Vol.26 №3-4

Contents

Turn
Authors: Yu. S. Zaytseva, N. I. Borgardt, A. S. Prikhodko, E. Zallo, R. Calarco
214 - 225
Authors: A. V. Novak, V. R. Novak, A. V. Rumyantsev
234 - 245
Authors: R. D. Tikhonov, S. A. Polomoshnov, V. V. Amelichev, A. A. Cheremisinov, A. M. Kovalev
246 - 254
Authors: E. Y. Chugunov, A. I. Pogalov, S. P. Timoshenkov
255 - 264
Authors: V. I. Karakeyan, N. R. Kharlamov, A. S. Ryabyshenkov
265 - 272

circuit engineering and designing

Authors: V. S. Gevorgyan
273 - 281
Authors: S. V. Volobuev, V. G. Ryabtsev
282 - 290

Information-communication technologies

Authors: N. V. Stepanov
291 - 301
Authors: L. G. Gagarina, А. А. Doronina, R. A. Fomin, D. A. Chukhlyaev
302 - 313
Authors: A. A. Gosteva, A. K. Matuzko, O. E. Yakubailik
314 - 323

Brief reports

Authors: A. V. Zlobin, V. I. Klyukin, Yu. K. Nickolaenkov
324 - 327
Authors: M. A. Gundartsev, V. I. Karakeyan, A. S. Ryabyshenkov, V. P. Sharaeva
328 - 332