Vol 21 №1

Contents

Turn

Electronic engineering materials

Authors: A.P. Lysenko, V.A. Golubyatnikov, A.G. Belov, V.E. Kanevsky
5 - 12

Micro- and nanoelectronic technology

Authors: S.A. Gavrilov, S.V. Gavrish, S.V. Puchnina
13 - 20

Microelectronic devices and systems

Authors: A.V. Zukov
21 - 27
Authors: Timoshenkov S.P., Goroshko V.N., Simonov B.M., V.Z. Petrova
28 - 37

Nanotechnology

Authors: I.V. Fedorov, Romashkin A.V., A.V. Emelyanov, V.K. Nevolin, I.I. Bobrinetskiy
38 - 47
Authors: , Dubkov S.V., Pavlov A.A., S.N. Skorik, A.Yu. Trifonov, E.P. Kirilenko, A.S. Shulyat’ev, Yu.P. Shaman, Rygalin B.N.
48 - 54

micro- and nanosystem technology

Authors: Brazhe R.A., A.F. Savin
55 - 60

Information technologies

Authors: A.Y. Losevskoy
61 - 66

integrated radioelectronic devices

Authors: A.A. Zaitsev, Petrov V.F.
67 - 74
Authors: V.T. Komarov
88 - 90