№1 (105)

Contents

Turn

Electronic engineering materials

Authors: Roshchin V.M., Silibin M.V., Yakovlev V.B., E.N. Yakovleva
3 - 10

Micro- and nanoelectronic technology

Authors: Galperin A.V., Raszzhivin N.A.
11 - 18
Authors: Koltsov V.B., Larionov N.M., Koltsova O.V., Guljaeva E.I.
19 - 26

Microelectronic devices and systems

Authors: E.O. Belousov, Y.V. Kruglov
27 - 31
Authors: D.V. Bykov, F.I. Grigoryev, A.P. Lysenko, N.I. Strogankova
32 - 39

Electronic engineering materials

Authors: Romanyuk V.A., Yar Zar Htun
40 - 44
Authors: D.V. Kolesnikov, P.A. Kondratovich, Бормонтов
45 - 50

micro- and nanosystem technology

Authors: Grigoriev D.M., A.Ju. Zavrazsina, Polomoshnov S.A., Tikhonov R.D., Cheremisinov A.A.
51 - 57
Authors: Belov A.N., Borisov A.G., S.A. Gavrilov, I.M. Gavrilin, Дронов, Назаркин, Yu.V. Nazarkina, O.V.Pyatilova, A.V. Sysa, T.D. Chilikina
58 - 64
Authors: Lyalin K.S., Суханов, Chistyukhin V.V.
71 - 84

university education problems

Authors: A.S. Sigov, A.A. Shnyakin
78 - 84

Brief reports

Authors: A.V. Rusanov, A.V. Tkachev, Y.S. Balashov
85 - 86
Authors: S.I. Rembeza, V.S. Kononov
87 - 88