Vol.25 №5

Contents

Turn

Integrated electronics elements

Authors: Egorkin V.I., Bespalov V.A., Zaitsev A.A., Zemlyakov V.E., Kapaev V.V., Kukhtyaeva O.B.
391 - 401

circuit engineering and designing

Authors: Chochaev R.Z., Zheleznikov D.A., Ivanova G.A., Gavrilov S.V., Enns V.I.
410 - 422
Authors: Ivanov E.A., Yakunin A.N.
423 - 431

micro- and nanosystem technology

Authors: Amelichev V.V., Reznev A.A., Saurov A.N.
432 - 439

integrated radioelectronic devices

Authors: Makshakov A.V., Shtern Yu.I., Volkova O.S., Vasilchenko K.A.
452 - 464

Information-communication technologies

Authors: Zhilinskiy V.O., Pecheritsa D.S., Gagarina L.G.
465 - 474