Vol 27 №1

Contents

Turn
Authors: I. V. Lavrov, V. V. Bardushkin, V. B. Yakovlev, Bardushkin A.V.
7 - 18
Authors: Kuksin A.V., Glukhova O.E., Gerasimenko A.Yu.
19 - 27

Technological processes and routes

Authors: D.V. Vertyanov, Belyakov I.A., Pogudkin A.V., S. P. Timoshenkov, Sidorenko V.N.
28 - 40
Authors: Radzievskaya T.A., Ivanov N.N., Tarasov S.A.
41 - 49

Integrated electronics elements

Authors: Zalessky V.B., Gulakov I.R., Zenevich A.O., Kochergina O.V., Tsymbal V.S.
50 - 58
Authors: Kochurina E.S., Anchutin S.A., V. V. Kalugin, Zaryankin N.M., Timoshenkov A.S., Dernov I.S.
59 - 67

biomedical electronics

Authors: Rubtsova E.N.
89 - 105

Information-communication technologies

Authors: Parfiryev A.V., Parfiryeva O.V., Dushkin A.V.
106 - 119