№1 (99)

Contents

Authors: L.N. Dolgyi, I.Yu. Lovshenko, V.V. Nelayev
3 - 9
Authors: Shtern Yu.I., Ya.S. Kozhevnikov, Рыков, Миронов
10 - 17

Nanotechnology

Authors: S.V. Bulyarskiy, A.V. Lakalin, A.S. Basaev
18 - 24
Authors: V.B. Lifshits, Yu.V. Agrich
25 - 33
Authors: Амербаев, Тельпухов
41 - 46

integrated radioelectronic devices

Authors: A.V. Frolov
60 - 67
Authors: Le, Алексеев, Орда-Жигулина
68 - 72
Authors: Balabanov A.A., D.A. Balabanova
73 - 80
Authors: Алексеев, A.N. Soloviev
82 - 84
Authors: D.V. Gusev, V.S. Sukhanov, N.S. Zemlyannikov, E.V. Sukhanova
88 - 90