Том 27 №6

Contents

Turn
Authors: K. A. Tsarik, Nikita P. Nekrasov, V. K. Nevolin, I. I. Bobrinetskiy
707 - 714

Technological processes and routes

Authors: Vadim S. Gornostay-Polsky, V. I. Shevyakov
715 - 722
Authors: Dmitry G. Gromov, G. S. Eritsyan, E. P. Kitsyuk, A. I. Savitskiy, S. N. Skorik, S. V. Dubkov, Egor D. Grinakovskiy, S. V. Bulyarskiy, A. A. Dudin, Lidiya S. Volkova, Elena M. Eganova, A. Yu. Trifonov, Maksim V. Poliakov, Andrey P. Orlov, G. A. Rudakov, V. V. Svetukhin
723 - 739

circuit engineering and designing

Authors: Evgeny Yu. Kotlyarov, M. G. Putrya, V. Yu. Mikhaylov, Igor A. Zubov, Васильев Е. С.
740 - 752
Authors: Vakhtang A. Janpoladov, S. V. Gavrilov
763 - 773

Information-communication technologies

Authors: L. G. Gagarina, Andrey V. Chirkov
787 - 794