Vol.25 №3

Contents

Turn

ectronics materials

Authors: Fedyanina M.E., Lazarenko P.I., Vorobyev Y.V., Kozyukhin S.A., Dedkova A.A., Yakubov A.O., Levitskii V.S., Sagunova I.V., A.A. Sherchenkov
203 - 218

Integrated electronics elements

Authors: Smirnov V.I., Sergeev V.A., Gavrikov A.A., Kulikov A.A.
219 - 233

circuit engineering and designing

Authors: Ivanov E.A., Yakunin A.N.
234 - 243
Authors: Timoshenko A.V., Kaleev D.V., Perlov A.Y., Antoshina V.M., Ryabchenko D.V.
244 - 254

biomedical electronics

Authors: Bazaev N.A.
255 - 264

Information-communication technologies

Authors: Shepilova K.M., Sotnikov A.V., Shipatov A.V., Savchenko Yu.V.
265 - 276